Pomoc drobným podnikatelům 20 000 Kč

Pomoc drobným podnikatelům 20 000 Kč

za účelem zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikatelů působících na území města Ostravy vzniklých v důsledku krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci České republiky v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID 19.

Podávám tuto žádost o peněžitou pomoc

Lze podat pouze jednu žádost na jedno IČO
Něco se pokazilo

Načítáme data. Tato operace v některých případech může trvat i několik desítek sekund.

Základní informace o žadateli

Žadatel je veden v Centrální evidence úpadců

Sídlo

Provozovna

Pouze provozovny, které jsou vedeny na území Ostravy

Převažující podnikatelská činnost

Z pohledu celkových příjmů
Zobrazeny jsou pouze předměty podnikání vedené k vybrané provozovně, pokud je zapsána

Kontaktní informace

Číslo bankovního účtu

Účet určený k vašemu podnikání
Max 250 znaků

Prohlášení

Čestně prohlašuji/žadatel prohlašuje (v případě žadatele právnické osoby), že

 1. veškeré informace uvedené v této žádosti o peněžitou pomoc jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
 2. jsem osoba vykonávající/vykonává (v případě žadatele právnické osoby) minimálně od 31. 8. 2020 podnikatelskou činnost v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, která je uvedena v této žádosti (dále jen „podnikatelská činnost“);
 3. na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření byla ke dni 27.12.2020 tato podnikatelská činnost výslovně zakázána;
 4. podnikatelskou činnost, na kterou žádá o peněžitou pomoc, provozuje bez přerušení provozování živnosti nejméně od 31.8.2020;
 5. je splněna podmínka působnosti na území města Ostravy, tedy:
  1. provozování živnosti v provozovně umístěné na území města Ostravy anebo
  2. adresa sídla na území města Ostravy a výkon převažující části podnikatelské činnosti na území města Ostravy (z pohledu celkových příjmů);
 6. splňuji/splňuje (v případě žadatele právnické osoby) podmínku celkové výše příjmů z veškeré mé podnikatelské činnosti za rok 2020 minimálně 180 tisíc Kč a maximálně 12 milionů Kč (resp. poměrnou část této hodnoty ve vztahu k délce výkonu podnikatelské činnosti), a to včetně příjmů majetkově propojených osob;
 7. o peněžitou pomoc v rámci Výzvy POMOC 2021 !!! žádám / žadatel žádá (v případě žadatele právnické osoby) jen jednou;
 8. splňuji/splňuje (v případě žadatele právnické osoby) podmínku bezdlužnosti ke dni podání žádosti vůči statutárnímu městu Ostrava (včetně jednotlivých městských obvodů) a nejsem/není (v případě žadatele právnické osoby) v insolvenčním řízení;

Zavazuji se/žadatel se zavazuje (v případě žadatele právnické osoby), že

 1. v případě potřeby poskytnu/poskytne (v případě žadatele právnické osoby) statutárnímu městu Ostrava nezbytnou součinnost za účelem ověření informací rozhodných pro poskytnutí peněžité pomoci, a to také, pokud jde o ověření skutečností relevantních pro posouzení ekonomické situace u správce daně, a to jak v době před poskytnutím peněžité pomoci, tak v době po jejím poskytnutí;
 2. po následující období (minimálně 2 let od obdržení peněžité pomoci) dle této výzvy nepřemístím/nepřemístí (v případě žadatele právnické osoby) o své vůli adresu provozovnu anebo sídlo mimo území města Ostravy.

Podpisující osoby

Podepisující osoba

Za žadatele právnickou osobu žádost a Prohlášení podepisuje osoba oprávněná právnickou osobu zastupovat.
platí pro právnickou os.
např. 01.04.2020
Svým podpisem potvrzuji *
Povinné přílohy, které jsem již přiložil *
Podpis
19.01.2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já,

uděluji tímto níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo ve spojení s mým jménem. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je rychlá a efektivní komunikace při poskytování peněžité pomoci podnikatelům za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID-19.

Dále tímto uděluji níže uvedenému správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu oboustranné kopie občanského průkazu / kopie příslušné části cestovního dokladu. Účelem zpracování osobních údajů na občanském průkaze / cestovním dokladu je ověření identity žadatele nebo identity osoby zastupující žadatele – právnickou osobu, administrace žádosti a zabránění podvodným žádostem o peněžitou pomoc poskytovanou podnikatelům za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID-19.

Správcem mých osobních údajů je statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451.

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce
www.ostrava.cz v sekci GDPR.

Kontaktní údaje správce: statutární město Ostrava, adresa: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, e-mail: posta@ostrava.cz.

Kontaktní údaje pověřence: pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel. kontakt: +420 724 356 825.

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům.

Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu administrace žádosti a následně budou uloženy po dobu nejdéle deseti let.

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Podpis
19.01.2021
Přidat další osobu

Jak postupovat po vyplnění

print

1) Vytiskněte vyplněný formulář
Pro tisk do PDF doporučujeme použít prohlížeč Chrome nebo Safari
sign

2) Vytištěný formulář podepište
attach

3) Nahrajte do příloh podepsaný formulář a kopii obou stran OP nebo příslušné části pasu
send

4) Teď už chybí jen to odeslat

Přílohy

Formulář *
Maximum upload size: 5MB
1 soubor ve formátu pdf, název bez speciálních znaků
Obě strany občanského průkazu nebo kopie příslušné části platného cestovního dokladu *
Maximum upload size: 2MB
1 soubor ve formátu pdf, název bez speciálních znaků
* povinné pole

Před odesláním si prosím zkontrolujte, že vaše žádost je úplná a naskenované dokumenty obsahují všechny strany formuláře, obě strany občanského průkazu nebo kopie příslušné části platného cestovního dokladu (v případě cizího státního příslušníka) osoby podepisující žádost.

Počet podaných žádostí: 477